Wedstrijdbepalingen

WEDSTRIJDBEPALINGEN

 

1. Reglementen

De Haringvlietwedstrijden zijn onderworpen aan de Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW) 2021-2024 van de I.S.A.F met de daarbij behorende bepalingen van het Watersportverbond, de Internationaal Bijzondere Bepalingen van het ORC, de klassenvoorschriften van ORC-Club, de wedstrijdbepalingen opgenomen in dit programmaboekje en de bijzondere bepalingen van de organiserende verenigingen.

2. Mededelingen

Mededelingen, wijzigingen in de wedstrijdbepalingen en deelnemerslijsten worden enkele dagen voor de wedstrijd gepubliceerd op de website www.haringvlietwedstrijden.nl en worden ook aan de deelnemers per e-mail toegezonden.

3. ORC-Club

Indien er minder dan 3 schepen zijn ingeschreven zal de ORC-groep gestart worden tegelijk met HVO2. Het aantal inschrijvingen op de sluitingsdatum is bepalend voor de start indeling. Dit biedt de mogelijkheid een uitslag vast te stellen voor HVO2, ORC en de combinatie HVO2/ORC.

4. Klassenvlaggen/groepsvlaggen

Iedere deelnemer is verplicht zijn klassenvlag/groepsvlag op circa 2 meter boven dek aan de achterstag te voeren.

ORC-Club 1 ,2 – cijferwimpel 3

ORC-Club 3 enz. – cijferwimpel 4

Groep 6.1 Klassiek – seinvlag W

Groep HVO 1 – seinvlag Q

Groep HVO 2 – seinvlag E

Groep 8 (TR) – seinvlag R

Groep 10 (TVF) – seinvlag J

5. Zeilnummers

Een jacht dat geen duidelijk ORC-Club of ander uniek zeilnummer heeft, is verplicht om tijdens de wedstrijd aan beide zijden in de zeerailing een zeilnummerkleed met cijfers van minimaal 30 cm hoogte te voeren. Zeilnummers zijn aan te vragen bij de wedstrijdcommissie of bij het Centraal Secretariaat. Een schip dat toch zonder zeil- of HV wedstrijdnummer start, wordt in de wedstrijduitslagen beschouwd als niet te zijn gestart (DNS).

6. Veiligheid

a. De deelnemers worden er nadrukkelijk op gewezen dat de veiligheid van het schip en bemanning de eerste verantwoordelijkheid van de schipper is, waarbij aanbevolen wordt het schip conform het gestelde in de Internationale Bijzondere Bepalingen van het Offshore Racing Council (ORC) omvattend de minimum uitrustings- en accommodatienormen (uitg. KNWV), uit te rusten.

b. Voor deelname aan de Lichtplatform Goeree Race geldt de Offshore Special Regulations categorie 4. De wedstrijdcommissie heeft de bevoegdheid de deelnemende jachten te inspecteren. Het niet voldoen aan deze veiligheidsvoorschriften heeft uitsluiting of diskwalificatie tot gevolg.

7. Afgelastingen

a. Een wedstrijd wordt in ieder geval afgelast, indien op de dag van de wedstrijd om 07:00 uur, een waarschuwing voor de scheepvaart geldt district Zierikzee van windkracht 7 of hoger.

b. Bij afgelasting hebben de inschrijvers geen recht op restitutievan de inschrijfgelden.

8. Wedstrijdbanen

De cijfer(s) van de te zeilen baan zal d.m.v. een bord op het startschip bekend gemaakt worden. Zie verder de Punten 9 en 10.

9. Combineren van banen

Van de in dit programma opgenomen wedstrijdbanen kunnen meerdere banen worden gecombineerd. In dat geval worden de cijfers van deze banen naast elkaar getoond op het banenbord, waarbij het eerste cijfer de eerst te zeilen baan aanduidt en daarnaast het cijfer van de volgende baan die  aneengesloten met de vorige gezeild dient te worden, etc., het geheel geldend als één wedstrijd. Daarbij komen de finishlijn van de reeds gevaren baan en de startlijn van de volgende baan te vervallen en dient de betonning te worden aangehouden. Indien dezelfde baan tweemaal aaneengesloten gevaren moet worden, wordt het desbetreffende baancijfer twee maal naast elkaar getoond.

10. Baanafkorting

Baanafkorting zal geschieden door een commissievaartuig dat de seinvlag “S” voert. De finishlijn wordt dan gevormd tussen de voorste mast van dit vaartuig en het dichtstbijzijnde merkteken van de baan. Voert het commissievaartuig de seinvlaggen “S” en “K”, dan doet het dichtstbijzijnde merkteken dienst als keerboei en moet over SB worden gerond. De van dit punt te vervolgen baan is dan de kortste vaarroute via het betonde vaarwater, naar de finishlijn.

11. Startlijn

De startlijn: zie de baanbeschrijving van de desbetreffende wedstrijd.

12. Starttijden en startprocedures

a. Procedure (niet tijdens Avondwedstrijden, Ballonfokwedstrijden)

Procedure   zaterdagen

Rond-   & Platbodems

Groep   6 Klassiek

HVO 1

HVO 2

ORC-Club

Kajuit   multi hulls

 

Aandachtssein:

Geluidssein

9:30

9:30

9:30

9:30

9:30

9:30

Waarschuwingssein:  

Hijsen klassenvlag + 1 geluidssein

9:55

10:05

10:15

10:25

10:35

10:45

Voorbereidingssein:

Hijsen P-vlag + 1 geluidssein

9:56

10:06

10:16

10:26

10:36

10:46

Eén   Minuut sein:

Strijken P-vlag + 1 lang geluidssein

9:59

10:09

10:19

10:29

10:39

10:49

Starten:

Strijken klassenvlag + 1 schot

10:00

10:10

10:20

10:30

10:40

10:50

 

Procedure zondagen

Rond-   & Platbodems

Groep   6 Klassiek

HVO 1

HVO 2

ORC-Club

Kajuit   multi hulls

Aandachtssein:

Geluidssein

8:30

8:30

8:30

8:30

8:30

8:30

Waarschuwingssein:

Hijsen klassenvlag + 1 geluidssein

8:55

9:05

9:15

9:25

9:35

9:45

Voorbereidingssein:

Hijsen P-vlag + 1 geluidssein

8:56

9:06

9:16

9:26

9:36

9:46

Eén   Minuut sein:

Strijken P-vlag + 1 lang geluidssein

8:59

9:09

9:19

9:29

9:39

9:49

Startsein:

Strijken klassenvlag + 1 schot

9:00

9:10

9:20

9:30

9:40

9:50

b. Wedstrijdcommissies hebben de mogelijkheid om startvelden van verschillende groepen tegelijk te laten starten, of van dit schema af te wijken. Zie ook artikel 3 ORC-Club.

13. Vrijhouden van de startlijn

De jachten behorende tot de klassen waarvoor het voorbereidingssein nog niet is gegeven, dienen buiten het vaarwater voor de startlijn te blijven, opdat de eerder startende jachten ongehinderd kunnen manoeuvreren. Jachten die zich niet aan deze bepaling houden, kunnen worden uitgesloten van de wedstrijd.

14. Opgeven van de wedstrijd

Jachten die een wedstrijd voortijdig beëindigen, moeten hiervan zo spoedig mogelijk kennis geven aan de wedstrijdcommissie.

15. Berekening wedstrijdresultaten

De wedstrijdresultaten worden berekend volgens het “tijd-voor-tijd”-correctiesysteem met gebruikmaking van de tijdcorrectiefactor voor de verschillende klassen. Tijdens de Avondwedstrijden OOST wordt de Performance Line Handicap gebruikt.

16. Tijdslimiet

Per klasse/groep wordt de wedstrijd 1,5 uur ná het eerst gefinishte jacht in betreffende klasse/groep als beëindigd beschouwd.

17. Protesten

Protesten moeten binnen één uur na finishtijd van belanghebbende schriftelijk bij de protestcommissie worden ingediend.

18. Aansprakelijkheid

Deelname aan de Haringvlietwedstrijden, waaronder het varen, geschiedt geheel voor eigen rekening, verantwoording en risico. De Stichting Haringvliet-wedstrijden en de organiserende verenigingen en hun wedstrijdcommissies zijn niet aansprakelijk voor enige schade welke dan ook aan schip, of aan opvarenden, of aan boord aanwezige goederen, of aan derden, welke direct of indirect in verband met deelname aan de Haringvlietwedstrijden zou kunnen ontstaan. Deelnemers vrijwaren de Stichting Haringvlietwedstrijden, de organiserende verenigingen en hun wedstrijdcommissies tegen aansprakelijkheid van derden.

19. Verzekering

Elke deelnemendeboot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een minimum bedrag van Euro 500.000,– per evenement of het equivalent daarvan.

 

Groep 6 Klassiek, toelichting criteria

 

Groep 6 Klassiek omvat scherpe klassieke toerjachten. De schepen moeten voldoen aan

de volgende criteria:

a. hun massa (gewicht) is 3800 kg of meer

b. de lengte is minimaal 8.50 m, gemeten over de stevens

c. de lengte is maximaal 14.00 m, gemeten over de stevens

d. en voldoen aan tenminste één van de volgende drie eisen:

a. de romp heeft een ongesplitst onderwaterschip

b. het schip heeft aantoonbaar gevaren in de reguliere competitie van Groep 6.1 gedurende

10 jaar

c. het schip heeft een blokcoëfficiënt die groter is dan 1.35 kg/m³. De blokcoëfficiënt

 

( b

 

C ) wordt bepaald met de volgende formule:

 

m a x 1 0 0

 

b

m

C

lw l B T

=

× × ×

Hierin zijn:

3

max

blokcoefficient in [kg/m ]

massa schip in [kg]

lengte waterlijn in [m] (niet te verwarren met lengte over de stevens)

maximale breedte schip in [m]

maximale diepgang schip in [m] (inclusie

b

C

m

lwl

B

T

=

=

=

=

= f eventueel midzwaard)

 

100 = constante

 

Een technische commissie uit Groep 6 Klassiek beslist in voorkomende gevallen of een jacht al dan niet terecht is ingedeeld in Groep 6 Klassiek. Deze beslissing is bindend.